Cymraeg
English

nefipaca  

Alpacod o ansawdd, gwlân nefolaidd

01341 450762, post@nefipaca.cymru


Amdanom ni

Sefydlwyd ein busnes alpaca ni yn 2007, fel newid gyrfa a newid gêr i ni'n dau. Yn y 90au, yn yr Unol Daleithiau, wnaethom gyfarfod alpaca am y tro cynta gan syrthio mewn cariad bron yn syth. Wedi sgyrsiau dwys efo rhai o'r bridiwyr mawr Oregon, a wedi mynychu sawl gwrs ar yr anifeiliaid a sut i'w trin a'u hyfforddi, roeddem yn barod, ychydig o flynyddoedd wedyn wrth ymddeol o fyd y cyfrifiaduron i ddychwelyd i'r DU a dechrau menter newydd. Ar fferm fechan yn y bryniau Mendip ger Cheddar yng Ngwlad yr Haf y dechreuodd y busnes, gan gymryd enw'r pentre bach cyfagos sef Winterhead. Er nad oes ryw lawer o alpacod yn y DU, mae rhai o'r gorau i'w darganfod yn Ne-Orllewin Lloegr felly roedd modd dewis stoc da o'r cychwyn cynta, fel sylfaen y fuches, ac wedyn manteisio ar amrywiaith o stydiau ardderchog, byd-enwog i ledaenu'r pwll genetig yn y blynyddoedd cynnar. Wrth i'r fuches dyfu, a'r newid modd o fyw yn amlwg yn llwyddo, daeth amser i ni chwilio am fferm fwy. Roedd anghenion y teulu hefyd wedi newid erbyn hyn a doedd dim byd i'n cadw ni yng Ngwlad yr Haf mwyach. O ystyried y byd yn grwn, sut le fyse'n apelio aton ni, sut bobl roedden ni am fyw yn eu plith - ac hefyd yr alpacod, lle fysen nhw wrth eu boddau? - dyma sylweddoli'n fuan iawn mai yn Nghymru roedden ni i fod, ym mynyddoedd Eryri yn briodol. Mewn ffordd, dyma ddychwelyd at wreiddiau ein teulu, gan fod Cymraes ydi mam Crispin a Chymro bu tad Karen, er debyg iawn na fyddai taid Karen, glowr o Gwm Rhondda, na thaid Crispin, cynllunydd y gwaith dûr Port Talbot ar ôl y rhyfel, byth wedi dychmygu ein bywyd yma. Dechreuodd ein antur Cymreig ym mis Rhagfyr 2011 ar y fferm hanesyddol Ystwmgwadnaeth ger Llanfachreth. Byw'r breuddwyd ydi hyn i ni a'r alpacod oll. Rhaid dweud bod y croeso dyn ni wedi'i dderbyn gan bobl yr ardal brydferth hon tu hwnt i bob disgwyliad, yn enwedig yr amynedd wrth i ni ddysgu'r hen iaith! Ers 2016, Nefi Paca ydi ein henw busnes, gan fod yr alpacod (a ninnau) wedi ymgynefino yma, bron yn y nefoedd, ac fel arwydd o wlân yr alpacod sydd mor nefolaidd. Hefyd mae'n atgof o eiriau cyntaf un o'n cymdogion wrth weld ein defaid hynod, hir-wddwog am y tro cyntaf: "Nefi....."