Cymraeg
English

nefipaca  

Alpacod o ansawdd, gwlân nefolaidd

01341 450762, post@nefipaca.cymru


main pic


Beioseciwriti a Iechyd

Mae cymryd beiosecwriti o ddifri yn ffaith o fywyd i'r rhan fwyaf o ffermwyr y dyddiau hyn ac er bod y rhan fwya o'r mesurau bod ffermwyr gwartheg neu ddefaid yn gorfod eu cymryd dim ond yn wirfoddol hyn yn hyn i ffermwyr alpacod, dilyn ymarfer gorau fyddwn ni, gan gynnwys cadw cofnodion manwl o symudiadau, ac rydym yn gwneud popeth o fewn ein gallu er mwyn cadw ein halpacod a'n hymwelwyr yn iach.

Yn gyffredinol, gall unrhyw broblem sy'n effeithio ar gilfilod fel gwartheg neu ddefaid yn effeithio ar alpacod hefyd. Maen nhw'n tueddu cael eu trin yn debyg, er bod diffyg ymchwil efo camelod yn benodol gan amlaf. Mae ein trefn ni yn cynnwys:

Trwy roi sylw gofalus ar y maethiant gan gynnwys mineralau ychwanegol, a digon o le i grywdro ar y mynydd a chael ymarfer corff, anelwn at systemau imiwnedd cryf, unigolion iach, fel conglfaen iechyd y fuches.

Er bod ni'n ddigon ffodus i fyw mewn ardal lle nad ydi'r diciau yn codi yn aml, does dim le i neb ymlacio'r dyddiau hyn. Rydym yn cyfyngu ar gysylltiad efo'r byd tu allan i'r fferm er mwyn lleihau'r risg o gyfarfod y clefyd hwn neu glefydau eraill.

Risgau amhosib eu hepgor

Rhaid cydnabod bod yna rai ffactorau sy'n anocheladwy. Ar fferm mynydd maint mwy na 100 acer, does dim modd elimineiddio ffactorau bywyd gwyllt fel moch daear neu lwynogod. Am bod ffin y fferm bron yn ddwy filltir o hyd, fasai'r math o fens fyddai'n cadw moch daear ar y tu allan yn ymdrech tu hwnt i bob rheswm, ac yn ofer yn ôl pob tebyg. Yn ogystal mae llwybrau cyhoeddus yn croesi'r tir, felly mae'n eitha bosib i draed pobl fod yn fector problemau, wrth i bobl gerdded o fferm i fferm. Yn wyneb hyn, cadw llygad barcud ar y fuches ydi ein swydd ni fel bugeiliaid.