Cymraeg
English

nefipaca  

Alpacod o ansawdd, gwlân nefolaidd

01341 450762, post@nefipaca.cymru


main pic


Amcanion ein rhaglen bridio

Iechyd Corfforol

Nod cyntaf ein rhaglen bridio ydi anifeiliaid sy'n iachus bob tro, wedi tyfu'n iawn, sy'n gryf eu hesgyrn a'u hysbryd, sy'n ffynnu mewn amgylchedd mynyddol fel Eryri sy'n gallu bod yn anodd. Dylanwadir y rhinweddau yma gan lwyth o ffactorau amgylcheddol megis deiet ac atodiadau yn ystod cyfnodau y beichiogrwydd a'r llaethiad, a ni sy'n rheoli'r ffactorau yma, i raddau helaeth. Yn yr achos brin lle mae amheuaeth bod gwall genetig wrth wraidd problem, atalir yr alpaca rhag bridio pellach, oni bai fel rhan o raglen ET (embryo transfer). Bydd cyfraniad y styd yn disgleirio pan ystyrir cryfder a iechyd y cria, a dewiswn defnyddio dim ond stydiau sy'n rhagorol o ran corff.

Safon Cnu

Credwn bod dyfodol dywydiant alpaca y DU mewn ffeibr cain, a llawer ohono fo! Meddaldra sidanaidd yr wlân alpaca gorau sy'n gwneud i bobl ddweud "Waw!" gan gadarnhau bod ni'n cynhyrchu rhywbeth unigryw,gwerthfawr. Dyma'r rhinweddau fflîs dyn ni'n eu mesur a thrio gwella:

Hirhoedledd y coethder

Trwy monitro unigolion gyda amser, mae'n amlwg bod rhai yn tueddi i aros yn ffein tra bod eraill yn mynd yn fras ymhen ychydig iawn o flynyddoedd. Cyffredin iawn ydi i fridiwyr newydd brynu eu stoc cyntaf yn ifanc, pan na fydd unrhyw tueddiad i frasau yn amlwg. Wrth i'r fuches genedlaethol heneiddio, a rhagor o fridiwyr yn gweld eu anifeiliaid yn byw hyd at eu hugeiniau, disgwylwn bod mwy o bobl yn dod i werthfawrogi pwysigrwydd hirhoedledd y coethder. Yn y cyfamser, rydym yn gweithio er mwyn dileu unigolion sy'n frasau'n gyflym o'n rhaglen bridio.

Lliw

Bob lliw naturiol yr alpaca yn ein denu ni, ond anelwn at liwiau soled er mwyn rhwyddineb y prosesu, yn enwedig ar gyfer prosesu ar raddfa fawr yn y DU yn y dyfodol. Mae lliw yn ddrwgnabyddus o anrhagweladwy yn yr alpaca, oni bai bod chi'n cadw at y gwyn neu'r du (er nad oes sicrwydd yn yr achos hwnnw chwaith!) oherwydd bod y rhai coch (brown a fawn) heb gael yr un sylw a detholiad dros y blynyddoedd. Bydd diddordeb mawr yn aml iawn yn ein buches ni wrth i ddau ffawn yn cynhyrchu cria gwyn, neu un brown tywyll. Mae pob lliw yn iawn gynnon ni, oni bai fod o'n soled. Mae gynnon ni fantais mawr wrth fridio lliwiau sef bod spotiau yn dod yn amlwg yn gyflym. Fedran nhw ddim cuddio fel (er engraifft) spotiau gwyn ar anifail gwyn, tan y cenhedlaeth nesa. O ran dewisiadau bridio a gwybodaeth ar gyfer gwerthu, rydym yn asesu lliw gan ystyried yr anifail cyfan, nid yn unig lliw y blanced a gofrestrir gan y BAS.